ESTUDIS AMBIENTALS COMPLERTS

Cada vegada més, a causa de la presa de consciència de la importància del medi ambient i a la seva relació directa amb la qualitat de vida, els projectes de tot tipus i grandària han de contemplar els aspectes en què incideixen amb l'entorn.

L'administració és rigorosa en aquest sentit, i la consulta, assessoria i adreça d'una enginyeria, pot ser la diferència entre problemes que retarden el projecte o una adaptació que tingui en compte aquesta necessitat des del principi.

ARTDESING pot oferir aquest servei i garantir el resultat del vostre projecte.

POTENCIALS IMPACTES AMBIENTALS:

1 Impacte ambiental pel potencial de la infraestructura
1.1 Camins rurals
1.2 Camins, carreteres i vies fèrries
1.3 Desenvolupament d'àrees urbanes
1.4 Desenvolupament de petroli i gas costa fora
1.5 Desenvolupament de petroli i gas en terra
1.6 Línies de transmissió
1.7 Navegació interior
1.8 Oleoductes i gasoductes
1.9 Preses hidràuliques
1.10 Protecció contra inundacions
1.11 Projectes d'habitatge a gran escala
1.12 Projectes hidroelèctrics
1.13 Ports i badies
1.14 Recol·lecció i eliminació d'escombraries
1.14.1 Impactes en forma de molèsties públiques
1.14.2 Impactes en la Salut Pública
1.15 Reg i drenatge
1.16 Sistema d'aigua potable
1.17 Tractament i eliminació d'aigües servides
2 Impactes ambientals potencials d'activitats agrícoles i forestals
2.1 Agricultura i el desenvolupament rural
2.2 Colonització de terres noves
2.3 Control integrat de plagues i ús de *agroquímicos
2.4 Maneig de boscos naturals
2.5 Maneig de bestiar i terreny de pasturatge
2.5.1 Impactes positius
2.5.2 Impactes negatius
2.6 Pesca
2.7 Reforestació
2.7.1 Impactes positius
2.7.2 Impactes negatius
3 Impactes ambientals potencials d'indústries
3.1 Agroindustria
3.2 Indústria del ciment
3.3 Central termoelèctrica
3.4 Desenvolupament del turisme
3.5 Extracció i processament de minerals
3.6 Fabricació de ferro i acer
3.7 Fabricació de metalls no *ferrosos
3.8 Fabricació de fertilitzants
3.9 Processament d'aliments
3.10 Processament de polpa, paper i fusta
3.11 Indústria química i petroquímica
3.12 Refinació de petroli


Normativa

És immensa la normativa reguladora dels aspectes ambientals, per la qual citarem aquella més general sense distinció de les seves aplicacions concretes:

INTERNACIONAL

Instrument de Ratificació del Conveni sobre avaluació de l'impacte en el medi ambient en un context transfronterer, fet en Espoo (Finlàndia) el 25 de Febrer de 1991. (Signat el 20-10-1997). BOE 261, de 31-10-1997.


UNIÓ EUROPEA

Directiva 85/337/CEE del Consell, de 27 de Juny de 1985, relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOTZE 175/L, de 05-07-85
Reglament (CEE) 880/1992 del Consell de 23 de Març de 1992, relatiu a un sistema comunitari de concessió d'etiqueta ecològica. DOTZE 99/C, d'11-4-1992
Reglament (CEE) 1973/92 del Consell de 21 de Maig de 1992, pel qual es crea un instrument financer per al medi ambient (LIFE). DOTZE 206/L, de 22-7-1992
Reglament (CEE) 1836/93 del Consell, de 29 de Juny de 1993, pel qual es permet que les empreses del sector industrial s'adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). DOTZE 168/L, de 10-07-93
Decisió 96/151/CE de la Comissió, de 2 de Febrer de 1996, sobre el reconeixement de la norma espanyola UNE 77-801(2)-94 per la qual s'estableixen especificacions per a sistemes de gestió mediambiental de conformitat amb l'article 12 del Reglament (CEE) 1836/93 del Consell. DOTZE 34/L, de 13-02-96
Directiva 97/11/CE del Consell de 3 de Març de 1997 per la qual es modifica la Directiva 85/337/CEE relativa a l'avaluació de les repercussions de determinats projectes públics i privats sobre el medi ambient. DOTZE 73/L, de 14-03-97
Decisió de la Comissió de 16 d'Abril de 1997 sobre reconeixement de procediments de certificació de conformitat amb l'article 12 de Reglament (CEE) número 1836/1993 del Consell, de 29 de juny de 1993, pel qual es permet que les empreses del sector industrial s'adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS) (97/264/CE). DOTZE 104/L , de 22-04-97
Decisió 97/265/CE de la Comissió de 16 d'abril de 1997 sobre el reconeixement de la norma internacional ISO 14001:1996 i de la norma Europea EN ISO 14001:1996 que estableixen especificacions per a sistemes de gestió mediambiental de conformitat amb l'article 12 del Reglament (CEE) 1836/93 del Consell, de 29 de juny de 1993, pel qual es permet que les empreses del sector industrial s'adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i auditoria mediambientals (EMAS). Norma derogada per Reglament (CE) 196/2006.
Reglament (CE) 761/2001, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de Març de 2001, pel qual es permet que les organitzacions s'adhereixin amb caràcter Voluntari a un Sistema Comunitari de Gestió i Auditoria Mediambientals (EMAS) (arxiu pdf). DOTZE 114/L, de 24-4-2001. Modificat per Reglament (CE) 196/2006.
Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de Juny de 2001, relativa a l'avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient (SIGUI) (arxiu pdf). DOTZE 197/L, de 21-07-2001.
Decisió 1600/2002/CE del Parlament i del Consell de de 22 de juliol de 2002 per la qual s'estableix el Sisè Programa d'Acció Comunitari en Matèria de Medi ambient.(arxiu pdf). DOTZE 242/L, de 19-9-2002.
Directiva 2005/32/CE del Parlament i del Consell de 6 de juliol de 2005, per la qual s'instaura un marc per a l'establiment de requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia i per la qual es modifiquen les Directives 96/57 i 2000/55 del Parlament i del Consell. DOTZE 191/29, de 22-7-2005.
Reglament (CE) 196/2006 de la Comissió de 3 de febrer de 2006, pel qual es modifica l'Annex I del Reglament (CE) 761/2001 del Parlament Europeu i del Consell, per tenir en compte la norma europea EN ISO 14001:2004, i es deroga la Decisió 97/265/CE. DOTZE 32, de 4-2-2006.

ESTAT:

Legislació Específica d'I.I.A:

Reial decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juny, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE 155, de 30-06-1986. Interpretat i parcialment declarada inconstitucional per la Sentència del Tribunal Constitucional 13/1998 i modificada per la Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient i per la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la Justícia en matèria de medi ambient.
Reial decret 1131/1988, de 30 de Setembre, pel qual s'aprova el Reglament per a l'execució del Reial decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'Avaluació de l'Impacte Ambiental. BOE 239, de 05-10-88. Interpretat i parcialment declarada inconstitucional per la Sentència del Tribunal Constitucional 13/1998, de 22 de gener de 1998.
Reial decret 2200/1995, de 28 de Desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial. BOE 32 de 6-2-1996
Reial decret 411/1997, de 21 de Març, pel qual es modifica el Reial decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i Seguretat Industrial. (s'adjunta en annex). BOE 100, de 26-04-1997.
Reial decret-Llei 9/2000, de 6 d'Octubre, de modificació del Reial decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de Juny, d'Avaluació d'Impacte Ambiental. BOE 241, de 7-10-2000.
Resolució de 19 d'Octubre de 2000, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord de convalidació del Reial decret-llei 9/2000, de 6 d'octubre, pel qual es modifica el Reial decret Legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE de 25-10-2000.
Llei 6/2001, de 8 de Maig, de modificació del Reial decret legislatiu 1302/1986, de 28 de juny, d'avaluació d'impacte ambiental. BOE 111, de 9-5-2001.
Llei 9/2006, de 28 d'abril, sobre avaluació dels efectes de determinats plans i programes en el medi ambient.
Conclusions de la Conferència Nacional d'Avaluació Ambiental. Madrid, 20 de juny de 2006.
Resolució de 2 d'octubre de 2006, de la Secretaria General per a la prevenció de la contaminació i el canvi climàtic, per la qual es formula declaració d'impacte ambiental sobre l'estudi informatiu del projecte de 'Supressió de la Barrera Ferroviària a Gijón'. BOE 263, de 3-11-2006.


- Qualificació Ambiental, Gestió i Auditorias Ambientals

Reial decret 1468/1988, de 2 de Desembre, pel qual s'aprova el Reglament d'etiquetatge. BOE 294, de 08-12-1988
Reial decret 124/1994, de 28 de Gener, pel qual es regula l'etiquetatge d'electrodomèstics i la informació referent al consum d'energia i d'altres recursos. BOE 45, de 22-2-1994
Reial decret 598/1994, de 8 d'Abril. Etiquetes Comunitat Europea. Normes per a l'aplicació del Reglament (CEE) 880/1992, de 23 de març (LCEur 1992.1102), relatiu a un sistema comunitari de concessió d'etiqueta ecològica. BOE 119, de 19-05-94
Reial decret 85/1996, de 26 de Gener, pel qual s'estableixen normes per a l'aplicació del Reglament (CEE) 1836/93, del Consell, de 29 de juny, pel qual es permet que les empreses del sector industrial s'adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema de gestió i auditoria mediambientals. BOE 45 de 21-02-1996
Informe d'avaluació integrada sobre la sostenibilitat a Espanya, 2006. Font: Ministeri de Medi ambient.

Legislació sectorial aplicable a la I.I.A :

Decret 2414/1961, de 30 de Novembre. Reglament d'Activitats Molestes, *Insalubres, Nocives i Perilloses BOE 292, de 7-12-1961
Decret 1022/1964, de 15 d'Abril, pel qual s'aprova el text articulat de la llei de Patrimoni de l'Estat, modificat per les Lleis 66/1997 i 14/2000.
Ordre de 18 d'Octubre de 1976, sobre prevenció i correcció de la Contaminació Atmosfèrica i Industrial. BOE 290, de 3-12-1976.
Llei 15/1980, de 22 d'Abril, de creació del Consell de Seguretat Nuclear.
Llei 23/1982, de 16 de Juny, reguladora del Patrimoni Nacional. Modificada per la Llei 66/1997.
Reial decret Legislatiu de 15 d'Octubre de 1982, sobre Restauració d'Espais Naturals afectats per activitats extractives
Llei 16/1985, de 25 de Juny, del Patrimoni Històric Español. BOE 155, de 29-6-1985
Reial decret 849/1986, d'11 d'Abril, pel qual s'aprova el Reglament del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols Preliminar, I, IV, V, VI i VII de la Llei 29/1985, de 2 d'agost, d'Aigües. BOE 103, de 30-4-1986
Reial decret 496/1987, de 18 de Març, que desenvolupa el Reglament de Patrimoni Nacional. BOE 88, de 13-04-1987
Llei 22/1988, de 28 de Julio, de Costas. BOE 181, de 297-1988
Llei 4/1989, de 27 de Març, de Conservació dels Espais Naturals i de la Flora i Fauna Silvestres. BOE 74, de 28-3-1989
Reial decret 1471/1989 d'1 de Desembre, aprovant el Reglament General per a desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costas. BOE 297, de 12-12-1989
Llei 21/1992, de 16 de Julio, d'Indústria. BOE 176, de 23-7-1992
Reial decret 1812/1994, de 2 de Setembre. Reglament General de Carreteres. BOE 228, de 23-9-1994
Reial decret 1997/1995 de 7 de Desembre. Espais Naturals. Estableix mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels *habitats naturals i de la flora i fauna silvestres (Trasllada la Directiva *Habitats 92/42/CEE). BOE 310, de 28-12-1995.
Llei 54/1997, de 27 de Novembre, del Sector Elèctric. BOE 285, de 28-11-1997
Ordre de 27 de Desembre de 1999 que aprova la Norma 3.1-*IC. Traçat de la Instrucció de Carreteres, en la qual s'estableixen els criteris tècnics per al traçat geomètric de les carreteres. BOE 28, de 02-02-2000.
Llei 7/2001, de 14 de Maig, de modificació de la Llei del Patrimoni de l'Estat, text articulat aprovat per Decret 1022/1964, de 15 d'abril. BOE 116, de 15-05-2001.
Ordre de 13 Setembre 2001 de modificació parcial de l'Ordre de 16 de desembre de 1997 per la qual es regulen els accessos a les carreteres de l'Estat, les vies de servei i la construcció d'instal·lacions de serveis i de l'Ordre de 27 de desembre de 1999 per la qual s'aprova la Norma 3. 1.ic. Traçat, de la Instrucció de Carreteres. BOE 231, de 26-09-2001.
Reial decret 162/2002, de 8 de Febrer, pel qual es modifica l'article 58 del Reial decret 111/1986, de 10 de gener, de desenvolupament parcial de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Español. BOE 35, de 8-2-2002.

CATALUNYA:

Llei 12/1981, de 24 de Desembre, sobre protecció d'espais d'especial interès natural afectats per activitats extractives. DOGC 30, de 4-2-1982
Decret 114/1988, de 7 d'abril de 1988, d'Avaluació d'Impacte Ambiental. DOGC 1000, de 3-6-1988.
Decret 231/1991, de 28 d'Octubre, sobre intervencions arqueològiques. DOGC de 15-11-1991.
Decret 267/1991, de 25 de Novembre, sobre la declaració dels béns d'interès cultural i l'inventari del patrimoni cultural moble de Catalunya. DOGC de 20-12-91 i C.i DOGC de 10-6-1992.
Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni cultural català. DOGC d'11-10-1993, C.i DOGC de 24-11-1993 i BOE de 4-11-1993.
Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental. BOE 84, de 8-4-1998. Afectada per la Llei 4/2004.
Decret 175/1999, de 29 de Juny, de regulació de la Junta de qualificació, valoració i exportació de béns del patrimoni cultural de Catalunya. DOGC de 7-7-1999.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d'Ordenació Ambiental de l'Enllumenat per a la Protecció del Mitjà Nocturn. BOE 149, de 22-6-2001.
Llei 4/2004, d'1 de juliol, reguladora del procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental a l'establert en la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració Ambiental. BOE 233, de 27-9-2004.

Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es