ESTUDIS D'ACCESSIBILTAT I BARRERES ARQUITECTONIQUES

Dins de l'àmbit de la millora de la qualitat de vida, un factor molt a tenir present dins dels projectes de construcció i activitats és el d'Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, sobretot en locals de pública concurrència.

ARTDESING és conscient de la importància que progressivament va guanyant aquest dret de les persones amb alguna limitació, i d'acord a normatives vigents, pot dissenyar i pilotar els projectes tenint en compte aquest element fonamental.

 Persona amb limitacions o mobilitat reduïda         
 • S'entén per persona amb limitacions aquella que temporalment o permanentment té limitada la capacitat d'utilitzar el medi o relacionar-s'hi.
  S'entén per persona amb mobilitat reduïda aquella que té limitada temporalment o permanent la possibilitat de desplaçar-se.
 • Barreres arquitectòniques
  -Als efectes d'aquest Reglament, s'entenen per barreres arquitectòniques tots aquells impediments, traves o obstacles físics que limiten o impedeixen la llibertat de moviment de les persones.
  -Les barreres arquitectòniques es classifiquen en:
  • Barreres arquitectòniques urbanístiques (BAU). Són aquelles que es troben a les vies i als espais lliures d'ús públic.
  • Barreres arquitectòniques en l'edificació pública o privada (BAE). Són aquelles que es troben a l'interior dels edificis o en el seu accés.
  • Barreres arquitectòniques en els transports (BAT). Són les que es troben en el transport.Normativa

Accessibilitat

 

Àmbit autonòmic

 
 • de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. DOGC núm. 1526, de 25/11/1991
 • de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi d'accessibilitat. DOGC núm. 2043, de 28/04/1995

Àmbit Estatal

 
 • por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. CTE-DB-SUA Documento básico de seguridad de utilización y accesibilidad: SUA-1 Seguridad frente al riego de caidas SUA-8 Accesibilidad. BOE núm. 61, de 11/03/2010
 • por la que se desarrolla el documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.
 • de 20 de febrero, por la que se determinan las especificaciones y características técnicas de las condiciones y criterios de accesibilidad y no discriminación establecidos en el Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo.
 • por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. BOE núm. 113, de 11/05/2007
 • por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado.
 • de Reforma de la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal. El art. 13 preceptua que la realización de obras o el establecimiento de nuevos servicios comunitarios que tengan por finalidad la supresión de barreras arquitectónicas, requerirá el voto favorable de la mayoría de propietarios que a su vez representan la mayoría de cuotas de participación. BOE núm. 84, de 08/04/1999
 • sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas a las personas con discapacidad. BOE núm. 129, de 31/05/1995Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es