PROJECTES DE CALCULS D'ESTRUCTURES EN GENERAL

Des de la nostra enginyeria, ARTDESING, podem definir i calcular tot tipus d'estructures, des dels seus usos més comuns en construcció a casos específics, com poden ser les barres de protecció antivolcada dels vehicles que les precisin.

Els diversos materials, metall, formigó, fusta, no suposaran un problema, com tampoc el diseny per a modificacions o reparacions d'estructures ja existents.

NORMATIVES:

A nivell general, les estructures en construcció han de complir els requisits exigibles al conjunt dels edificis i les seves diferents aplicacions.
Trobarem normatives específiques segons materials, usos, o altres característiques:
ACCIONS EN L'EDIFICACIÓ
- NBE-AE88..... RD 1370/88 del M.O.P.O. que modifica el D. 195/63 (MV-101/62) del M. Habitatge.
- NTE-ECG/88 ..... Estructures. Càrregues gravitatòries, que modifica la del mateix nom de 1976.
Les següents NTE modifiquen les del mateix nom de 1973, adecuanles a les noves disposicions :
NTE-ECR/88 ..... Estructures. Càrregues per retracció.
NTE-ECS/88 ..... Estructures. Càrregues sísmiques.
NTE-ECT/88 ..... Estructures. Càrregues tèrmiques.
NTE-ECV/88 ..... Estructures. Càrregues de vent.
- Norma de Construcció Sismorresistent NCSE-94. RD 2543/1994 de 29 de Desembre, B.O.I. 8/02/95, que serà obligatòria a partir del 8/02/97, sent aconsellable només fins a aquesta data, en les obres de nova planta.
- UNE 24003. Sobrecàrregues mínimes per al càlcul d'estructures d'edificis i de les seves peces. AENOR.

CARÀCTER GENERAL SOBRE FORMIGÓ ARMAT
- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) Reial decret 2661/1998 del Ministeri de Foment , de data 11/12/98, que substitueix a les anteriors EH-91 (Instrucció per al Projecte i Execució d'obres de Formigó en massa o Armat) i EP-93 (Instrucció per al Projecte i Execució d'Obres de Formigó Pretesat) .
- Plego de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció de Ciments RC-97.
- Instrucció per a la Fabricació i Subministrament de Formigó Preparat.
Ordre de Presidència del Govern de data 10/5/73 (B.O.I. 18/5/73).
SOBRE ELEMENTS ESTRUCTURALS
TERRENY
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-ADZ. Condicionament del terreny. Desmuntis. Rases i pous M.O.P.O. (B.O.I. 8 i 15/1/77)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CEG. Fonamentacions. Estudis Geotécnicos. M.O.P.O. (B.O.I. 27/12/75)
FONAMENTACIONS
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CPI. Fonamentacions. Pilotis. In situ. M.O.P.O. (B.O.I. 17/12/77)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CPP. Fonamentacions. Pilotis. Prefabricats. M.O.P.O. (B.O.I. 5/8/78)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CPE. Fonamentacions. Pilotis. Encepados. M.O.P.O. (B.O.I. 28/11/78)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CCM. Contencions. Murs M.O.P.O. (B.O.I. 4/7/79)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CCP. Contencions. Pantalles M.O.P.O. (B.O.I. 16/4/83)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CCT. Contencions. Talusos M.O.P.O. (B.O.I. 3124/77)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CSZ. Fonamentacions. Superficials. Sabates M.O.P.O. (B.O.I. 16/12/86)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CSC. Fonamentacions. Superficials Corregudes. M.O.P.O. (B.O.I. 15/10/84)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CSC. Fonamentacions. Superficials. Lloses. M.O.P.O. (B.O.I. 18/5/84)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-CSV. Fonamentacions. Superficials. Bigues flotants. M.O.P.O. (B.O.I. 1/9/82)
2.3.3 SUPORTS
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EHS. Estructures de formigó armat. Suports. M.O.P.O. (B.O.I. 28/12/83)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EXS. Estructures mixtes. Suports. M.V. (B.O.I. 5/5/73)
2.3.4 BIGUES. JÀSSERES PARET. BIGUES BALCONADA. ZANCAS
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EHV. Estructures de formigó armat.Bigues. M.O.P.O. (B.O.I. 23/9/85)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EXV. Estructures mixtes. Vigues M.V. (B.O.I. 9/6/73)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EHB. Estructures de formigó armat. Bigues balconada. M.O.P.O. (B.O.I. 21/10/80)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EHJ. Estructures de formigó armat. Jàsseres paret. M.O.P.O. (B.O.I. 26/1/81)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EHZ. Estructures de formigó armat. Zancas. M.O.P.O. (B.O.I. 15/12/80)
PÒRTICS D'H.A.
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EHP. Estructures de formigó armat. Pòrtics. M.O.P.O. (B.O.I. 1/8/88)
FÀBRICA
- Norma NBE FL-90. Murs resistents de maó Reial decret 1723/1990 del M.O.P.O., de data 20/12/90 (B.O.I. 4/1/91).
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EFL. Estructures de fàbrica de maons. M.V. (B.O.I. 11/7/77)
- Plego de Condicions per a la Recepció de Maons Ceràmics en l'Obra de Construcció RL-88.
Ordre del Ministeri de Relacions amb les Corts i de la Secretaria del Govern, de data 27/7/88 (B.O.I. 3/8/88).
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EFB. Estructures de fàbrica de blocs. M.V. (B.O.I. 3 i 10/8/74)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EFP. Estructures de fàbrica de pedra. M.O.P.O. (B.O.I. 21/5/80)
2.3.7 FORJATS
- Instrucció per al Projecte i Execució de Forjats Unidireccionals de Formigó Armat o Pretesat EF-96
Reial decret 2608/1996 del Ministeri de Foment de data 20/12/96
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EHU. Estructures de formigó armat. Forjats unidireccionals. M.V.(B.O.I. 14/4/73)
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EHR. Estructures de formigó armat. Forjats reticulars. M.V. (B.O.I. 1 i 7/12/73)
- Fabricació i Ocupació d'Elements Resistents per a Pisos i Cobertes. Reial decret 1630/1980, de Presidència del Govern, de data 18/7/80 (B.O.I. 8/8/80).
ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
- Estructures d'Acer en Edificació NBE EA-95 . RD 1829/1995 (B.O.I. 18/1/96). Refon i ordena en una sola norma les MV-102,103,104,105,106,107,108,109,110 i 111 que versen sobre acer laminat, càlcul, execució, roblons, cargols, cargols d'alta resistència, perfilis buits, perfils conformats, peces de xapa i plaques i panells, respectivament.
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EAF. Estructures d'acer: forjats
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EAV. Estructures d'acer: bigues
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EAS. Estructures d'acer: suportis
- Norma Tecnològica de l'Edificació NTE-EAZ. Estructures d'acer: *zancas
ALTRES NORMES
Citem aquí els Eurocódics, sent els publicat per AENOR, els següents:
- N1 1 Part 1 Sobre Bases de projecte:accionis
- N1 1 Part 2.1 Sobre Bases de projecte:accions (complementa a l'anterior)
- N1 2 Part 1.1 Sobre Estructures d'H.A.Regles generals i per a edificació
- N1 2 Part 1.2 Sobre Est.de H.A. Resistència al foc
- N1 2 Part 1.3 Sobre Pretesats d'H.A. Elements prefabricats d'H.A.
- N1 2 Part 1.4 Sobre Formigons d'àrid lleuger
- N1 2 Part 1.5 Sobre Estructures amb tendons de pretesat
- N1 2 Part 1.6 Sobre Estructures de Formigó en massa
- N1 2 Part 2 Sobre Projecte d'estructures de formigó.Ponts
- N13 Part 1.1 Sobre Estructures d'Acer. Regles generals i edificació.
- N1 3 Part 1.1.1 Sobre Estructures d'acer. Modificació de l'anterior.- N1 4 Part 1.1 Sobre Estructures Mixtes. Regles generals i per a edificació
- N1 4 Part 1.2 Sobre Estructures mixtes. Resistència al foc
- N1 5 Part 1.1 Sobre Estructures de Fusta. Regles generals i edificació
- N1 6 Part 1.1 Sobre Estructures de fàbrica. Regles generals i edificació- *Eurocódigo N1 9 Sobre Estructures d'Alumini:
ENV-1999 -1.1 Regles generals.
ENV-1999-1.2 Disseny i dimensionament.
ENV-1999-2 Estructures sensibles a la fatiga.
Existeix tot un seguit de normes UNE, que presenten relació amb l'àrea de les estructures metàl·liques, que es refereixen a diferents aspectes com, per exemple:
- Designació d'acers.
- Control de recepció de materials.
- Metrologia d'elements laminats i altres fabricats metàl·lics.
- Designació d'elements d'unió.
- Soldadura.
etc. que seria de molt prolixa descripció i que pot trobar-se al catàleg de la normes UNE, publicat pel IRANOR.Una altra normativa a considerar en la seva relació amb les estructures, des del punt de vista de l'execució de les estructures, és la de la seguretat en l'edificació, regulada, entre altres per les següents normes:
- RD 555/21-Febr.-86, sobre el projecte de seguretat
- RD 1403/9-Maig-86 sobre senyalització.
- RD 2291/8-Nov.-85 sobre Ordenança de seguretat i higiene en el treball.
- Les normes d'execució recollides en les N.T.I.
- En general, els dimensionaments mínims recomanats en la normativa.

Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es