PROJECTES CONTRA INCENDIS

La necessitat de comptar amb un projecte contra incendis elaborat segons una determinada normativa, que garanteixi la seva funcionalitat i la seguritat màxima envers les persones i les instal·lacions, afecta al total del conjunt d’edificacions i d’activitats i es de la competència d’enginyeries com la nostre, ARTDESING.

Al nostre país, la legislació a prendre en compte dins el camp de la protecció contra incendis i d’obligat seguiment, es la següent:

 • Reial Decret 2267/2004: Reglament de Seguretat Contra Incendis en Establiments Industrials (RSCIEI).
 • Reial Decret 314/2006: Codi Tècnic d’Edificació (CTE).
 • Real Decreto 1942/1993: Reglament de Instal·lacions de Protecció Contra Incendis (RIPCI).
 • Ordre Ministerial del 16/04/1998

 

Elements Tècnics Reglamentaris en establiments industrials RD2267/2004

Alguns dels aspectes mes importants d'un projecte contra incendis

RECORREGUT D’EVACUACIÓ

 Màxims recorreguts d’evacuació,

Risc

1 sortida

2 sortides
alternatives

Baix (1)

35 m (2)

50 m

Mig

25 m (3)

50 m

Alt

NO

25 m

(1) 100m, si materials implicats i de la construcció son exclusivament clase A
(2) 50m, si P<25m
(3) 35m, si P<25m

PRODUCTES CONTINGUTS EN TERRES, PARETS O SOSTRES
La tipologia de l'edifici es classifica en 3 tipus, segons el grau d'activació del foc tabulat segons normativa.

ESTRUCTURA AUTO PORTANT

Sobre rasant

Tipus A

Tipus B

Tipus C

BAIX

R 90 (EF-90)

R 60 (EF-60)

R 30 (EF-30)

MIG

R 120 (EF-120)

R 90 (EF-90)

R 60 (EF-60)

ALT

NO ADMÈS

R 120 (EF-120)

R 90 (EF-90)

 ESTRUCTURA PRINCIPAL DE LA COBERTA LLEUGERA

Sobre rasant

Tipus A coberta independent

Tipus B

Tipus C

BAIX

R 15 (EF-15)

R 15 (EF-15)

NO

MIG

R 30 (EF-30)

R 30 (EF-30)

R 15 (EF-15)

ALT

R 60 (EF-60)

R 60 (EF-60)

R 30 (EF-30)

Si les corretges només subjecten plaques de la coberta, no cal protegir-les.

RESISTENCIA AL FOC (RF) DELS ELEMENTS DE TANCAMENTS

En general, RF = EF exigida a l’estructura

Paret mitgera o mur col·lindant amb altre establiment

 

Sense funció portant

Amb funció portant

Tipus C

BAIX

EI 120

R 15 (EF-15)

NO

MIG

EI 180

R 30 (EF-30)

R 15 (EF-15)

ALT

EI 240

R 60 (EF-60)

R 30 (EF-30)

Mitgera, paret o forjat sectoritzador que escomet façana
RF façana ( en una franja d’amplada 1m) = RF/2 del sector.

Mitgeres i murs de compartimentació que escometen la coberta
La mitgera o mur ha de sobrepassar la coberta en 1m.

Alternativa: RF coberta (en franja d'amplaa 1m) = RF/2 paret mitgera del sector.

Portes de pas entre sectors d’incendis

 • RF/2 de l’element delimitador.
 • RF/4 si es un vestíbul d’independència.

Distància entre finestres i forats de coberta
Distància horitzontal entre una finestra i un forat (o un lluernari) de coberta =<2.5m si pertanyen a sectors diferents i distància vertical entre finestra i forat <5m.

ESTUDI DE LA CARREGA DE FOC

El valor del càlcul de la densitat de la carrega de foc és determina en funció del valor característic de la carrega de foc del sector i la probabilitat d’ activació i de les conseqüències de l’ incendi.

Màxima superfícies construïdes admissibles de cada sector d’incendi.

Risc intrínsec
del sector
d’incendi

Configuració de l’establiment

TIPUS A (m2)

TIPUS B (m2)

TIPU C (m2)

BAIX

(1)-(2)-(3)

(2)-(3)-(5)

(3)-(4)

1

2000

6000

SENSE LÍMIT

2

1000

4000

6000

MIG

(2)-(3)

(2)-(3)

(3)-(4)

3

500

3500

5000

4

400

3000

4000

5

300

2500

3500

ALT

 

(3)

(3)-(4)

6

NO PERMES

2000

3000

7

 

1500

2500

8

 

NO PERMES

2000

(1) Sector d'incendi sota planta
(2) Façana accessible de l'edifci >50% del perímetre, superficie màxima construida pot incrementar fins 1.25
(3) Si instal.lem ruixadors automàtics la superficie construida pot incrementar fins 2

SISTEMA AUTOMÀTIC DE DETECCIÓ D’INCENDIS

S’hauran de muntar sistema automàtic de detecció d’incendis en edificis amb:

 • Activitats diferents al magatzematge, sup. construïda => 300m2,
 • Activitats de magatzematge, sup. construïda =>150m2.

SISTEMA MANUAL D’ALARMA D’INCENDIS

S’hauran de muntar sistema manual d’alarma d’’incendis en edificis amb:

 • Activitats diferents al magatzematge, sup. construïda => 1000m2.
 • Activitats de magatzematge, sup. construïda =>800m2.
 • Sempre que no es requereixi sistema automàtic de detecció d’incendis.

SISTEMA DE COMUNICACIÓ D’ALARMA D’INCENDIS

Si la superficie construida es > 10.000m²

BOQUES D’INCENDIS (BIES)

Es necessari muntar BIES en edifici tipus A si la superfície construïda >300m2.
El recorregut màxim de qualsevol punt del local fins a la manega serà inferior a 50mts.

HIDRANT EXTERIOR

Edifici tipus A, risc baix, amb superfície construïda >1000m2.

EXTINTORS

Els extintors amb carga superior a 20Kg hauran de portar rodes.
En general, s’acostuma instal·lar un extintor cada 125
m2 en local petits i mitjans i 1 cada 300 m2 en gran superfícies, sempre que el recorregut més proper a un d’ells no sigui superior a 25m.
1 extintor de 50Kg tipus ABC per cada 1000
m2 construïts i sector d’incendi.

COLUMNA SECA

Zona comercial, amb una altura d’evacuació <24m

ROIXADORS AUTOMÀTICS D’AIGUA

S’haurà de muntar ruixadors en edificis de tipus A, en les següents construccions:

 • Risc intrínsec MIG, i superfície construïda 500m2.
 • Risc intrínsec BAIX -2- i superfície construïda 1000m2 o ≥ 1250m2 (edificis amb accés al 50% de les façanes).

EXTRACTOR DE FUMS

La ventilació i extracció de fums de la combustió serà obligatòria pels següents casos o situacions:

Sector d’incendi amb activitats diferents que magatzem,

 • De risc intrínsec mig i superfície construïda 2000m2
 • De risc intrínsec alt i superfície construïda 1000m2

Sector d’incendi activitat magatzem,

 • De risc intrínsec mig i superfície construïda 1000m2
 • De risc intrínsec alt i superfície construïda 800m2

LLUMS D’EMERGÈNCIA

La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i haurà d’entrar automàticament en funcionament al produir-se una caiguda de tensió d’alimentació a la instal·lació de la il·luminació normal de les zones indicades en l’aparell anterior, entenent per caiguda de tensió d’alimentació un 70% del seu valor nominal.

SENYALITZACIÓ

S’haurà de senyalitzar tots els recorreguts d’evacuació, les sortides, la ubicació dels extintors, BIES, polsadors i alarma d’incendis.

Reial Decret 314/2006: Codi Tècnic d’Edificació (CTE).

El Codi Tècnic de l'Edificació, (CTE), estableix les exigències bàsiques de qualitat, seguretat i habitabilitat dels edificis i les seves instal·lacions, tant dels nous edificis com de la rehabilitació dels existents. Habitatges, locals d'ús comercial, docent, sanitari esportiu, sociocultural...

COMPARTIMENTACIÓ, SECTORS D'INCENDI.

En general:

-Tot establiment d'ús diferenciat de la resta de l'edifici, excepte aquells de superfície construïda <500m² l'ús de la qual sigui docent, administratiu o residencial públic es considerat sector d'incendi
-Tota zona l'ús previst de la qual sigui diferent i subsidiari de la resta de l'edifici o establiment serà un sector d'incendi si supera els següents límits:

 • Residencial Vivenda, tots el casos.
 • Allotjament, us administratiu, comercial o docent de superficie <500m²
 • Zones de pública concurrencia amb ocupació >500 persones
 • Aparcaments amb superficie >100m²

-Un espai diàfan de qualsevol superfície podrà ser considerat un només sector d'incendi sempre que el 90% estigui situat en una sola planta amb sortides a l'exterior, 75% del perímetre sigui façana i no troba superfícies habitables.

Residencial Habitatge:
- Un sector no pot superar una superfície >2500m²
- La separació d'habitatges entre si, o amb zones comunes, han de ser almenys EI60

Administratiu.
La superfície construïda d'un sector no pot excedir de 2500m²

Comercial:
Excepte en els casos que s'esmenten,
- la superfície d'un sector d'incendi no ha de superar els 2500m²
- 10.000 m² en centres o locals comercials protegits amb instal·lació automàtica de protecció contra incendi i altura d'evacuació <10m.
Zones destinades a públic en un edifici integrament protegit per un sistema automàtic i sortides aptes per a la total evacuació
Cada establiment dedicat a:
- Establiments de pública concurrència on es prevegi la realització d'espectacles
- Altres tipus d'activitat que superin els 500m² i les seves sales posseeixin vestíbuls comuns

Residencial Públic.
La superfície de cada sector no excedirà els 2500m²
Habitacions per a allotjament amb parets EI60 i si la superfícies és major de 500m² ha de comptar amb portes d'accés *EI230-C5

Docent.
Amb més d'una planta, el sector d'incendi no ha de superar els 4000m². En una sola planta, no és necessària la compartimentació

Hospitalari.
- Plantes amb equipaments especials, mínim dos sectors que no excedeixin els 1500m², amb espai suficient cadascun per albergar als pacients de l'oposat, excepte plantes inferiors a 1500m² amb sortides a l'exterior segur i recorreguts d'evacuació inferiors a 25m
- Altres zones, sectors no excediran de 2500m²

Publica concurrència.
Cada sector no excedirà de 2500m², excepte espais destinats a públic assegut en seients fixos que compleixin:
- Compartimentació amb altres sectors mitjançant elements *EI 120
- Posseeixin sortides a mateix nivell i a espai de risc mínim a través de vestíbuls d'independència o a espai exterior segur.
- Els materials de revestiment siguin B-s1 en parets i sostres i *BFL-s1 en sòls.
- La densitat de càrrega de foc no excedeixi els 200*MJ/m²
- No existeixin zones habitables
Les caixes escèniques sempre són sectors d'incendi.

Aparcaments.
Sector diferenciat si està integrat en un edifici, amb vestíbul d'independència.
Aparcaments robotitzats, compartimentats en sectors de màxim 10.000m²

Resistència al foc de parets, sostres i portes que delimiten sectors d'incendi.

Classes de reacció al foc en elements constructius

Altres elements i circumstàncies a preveure:

- Calcul d'envans i façanes
- Cobertes
- Elements d'Evacuació
- Càlcul de l'ocupació, segons ús i característiques dels locals
- Nombre de sortides i longitud de recorreguts d'evacuació
- Dimensionament dels mitjans d'evacuació
- Capacitat d'evacuació de les escales
- Senyalització dels mitjans: UNE 23034:1988
- Control de fums
- Intervenció dels bombers: accessibilitat

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendi:

Terminologia:

Altura d'evacuació
Aparcament obert
Atri
Caixa escènica
Càrrega de foc
Curva temps-temperatura
Densitat càrrega de foc
Escala oberta
Escala protegida
Espai exterior segur
Establiment
Foc de càcul
Foc desenvolpat
Dinámica de fluïds
Origen d'evacuació
Corredor protegit
Reacció al foc
Recorregut d'evacuació y recorregut alternatiu
Resistència al foc
Sortida de planta y d'edifici, d'emergència...
Sector baix rassant
Sector d'incendi
Sector de risc mínim
Alarmes
Detecció de fums
Pressió diferencial
Temps equivalent d'exposició
Usos
Ventilació
Vestíbuls
Zones d'ocupació

Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es