PROJECTES D'AIGÜES RESIDUALS

Com tot projecte, el tractament d'aigües residuals no contempla només la canalització, sinó la normativa que aquesta ha de complir i un ampli ventall de circumstàncies relacionades que han de ser conegudes.

ARTDESING realitzarà aquest tipus de projectes i la seva adaptació a tots els requeriemientos necessaris.

Legislació relacionada:

UNIÓN EUROPEA
Directiva del Consejo 91/271/CEE, de 21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales
DOCE 135/L, de 30-05-91
Directiva 98/15/CE de la Comisión de 27 de febrero de 1998, por la que se modifica la Directiva 91/271/CEE del Consejo en relación con determinados requisitos establecidos en su anexo I
DOCE 67/L, de 7-03-98

NACIONAL
Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
BOE  312, de 30-12-95
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
BOE  77, de 29-03-96
Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/95, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas
BOE  251, de 20-10-98
C.e  BOE  286, de 30-11-98
Resolución de 28 de abril de 1995 (Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Vivienda), por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero de 1995, que aprueba el Plan Nacional de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales (1995-2005)
BOE 12-05-95 

CATALUÑA
Ley 5/1981 de 4 de junio, de evacuación y tratamiento de aguas residuales
DOGC, de 8-07-81
Decreto 83/1996 de 5 de marzo. Aguas. Medidas de regularización de vertidos de las residuales
DOGC  2180, de 11-03-96Terminologia:

ESCOMESA:
Conjunt de conduccions, accessoris i unions instal·lats fora dels límits de l'edifici, que enllacen la xarxa d'evacuació d'aquesta la xarxa general de sanejament o al sistema de depuració

AIGÜES PLUVIALS:
Aigües procedents de precipitació natural, bàsicament no contaminada per la seva utilització

AIGÜES RESIDUALS:
Les aigües contaminades per la seva utilització amb major o menor presència de residus segons siguin aigües residuals negres o grises

AIGÜES RESIDUALS COMUNES:
Les aigües residuals que procedeixen de la utilització dels aparells sanitaris comuns dels edificis.

AIGÜES RESIDUALS GRISES:
Aquelles aigües residuals que no contenen matèries fecals o orina.

AIGÜES RESIDUALS INDUSTRIALS:
Les aigües residuals procedents dels sistemes de climatització o refrigeració

AIGÜES RESIDUALS NEGRES:
Aquelles aigües residuals que contenen matèries fecals o orina.

ALTURA DE TANCAMENT HIDRÀULIC:
L'altura de la columna d'aigua que caldria evacuar d'un sifó completament ple abans que, a la pressió atmosfèrica, els gasos i les olors poguessin sortir del sifó cap a l'exterior

APARELL SANITARI:
Dispositiu empleat per al subministrament local d'aigua per a ús sanitari als edificis, així com per a la seva evacuació.

APARELLS SANITARIS DOMÈSTICS:
Elements pertanyents a l'equipament higiènic dels edificis que estan alimentats per aigua i són utilitzats per a la neteja o el rentat, tals com a banyeres, dutxes, lavabos, *bidés, vàters, urinaris, aigüeres, rentavaixelles i rentadores automàtiques.

TANCAMENT HIDRÀULIC O SEGELL HIDRÀULIC:
És un dispositiu que reté una determinada quantitat d'aigua que impedeix el pas d'aire fétit des de la xarxa d'evacuació als locals on estan instal·lats els aparells sanitaris, sense afectar el flux de l'aigua a través d'ell.

COEFICIENT DE RUGOSITAT “N”:
És un coeficient adimensional que depèn de la rugositat, grau de brutícia i diàmetre de la canonada

COL·LECTOR DE DESGUÀS:
Canonada d'evacuació horitzontal i pendent cap a la corresponent adreça i instal·lada als edificis com a part del seu sistema general de desguàs

COTA D'EVACUACIÓ:
Diferència d'altura entre el punt d'abocament més baix a l'edifici i el de connexió a la xarxa d'abocament. En ocasions serà necessària la col·locació d'un sistema de bombament per evacuar part de les aigües residuals generades a l'edifici

DIÀMETRE EXTERIOR:
Diàmetre exterior mitjà de la canonada en qualsevol secció transversal.

DIÀMETRE INTERIOR:
Diàmetre interior mitjà de la canonada en qualsevol secció transversal

DIÀMETRE NOMINAL (DN):
Designació numèrica de la dimensió que correspon al nombre arrodonit més aproximat al valor real del diàmetre, en mm.

FLUX EN CONDUCCIONS HORITZONTALS:
Depèn de la força de gravetat que és induïda pel pendent de la canonada i l'altura de l'aigua en la mateixa. El flux uniforme s'aconsegueix quan l'aigua ha tingut temps suficient d'arribar a un estat en el qual el pendent de la seva superfície lliure és igual a la de la canonada.

FLUX EN CONDUCCIONS VERTICALS:
Depèn essencialment del cabal, funció al seu torn del diàmetre de la canonada i de la relació entre la superfície transversal de la làmina d'aigua i la superfície transversal de la canonada.

LONGITUD EFECTIVA:
D'una xarxa de ventilació, és igual a la longitud equivalent dividida per 1,5, per incloure sense detallar, les pèrdues localitzades per elements singulars de la xarxa.

LONGITUD EQUIVALENT:
D'una xarxa de ventilació, depèn del diàmetre de la canonada, del seu coeficient de fricció i del cabal d'aire (funció al seu torn del
cabal d'aigua), expressant-se:
L = 2,58 X 10-7 x (d5 / (f x q2))
Sent:
d diàmetre de la canonada, en mm
f coeficient de fricció, *adimensional
q cabal d'aire, en dm3/s
Per a una pressió de 250 *Pa.

MANIGUET DE DILATACIÓ:
Accessori amb la funció d'absorbir les dilatacions i contraccions lineals de les conduccions provocades per canvis de  temperatura.

MANIGUET INTERMEDI:
Accessori destinat a compensar les diferències de dimensió o de material en les unions entre canonades

NIVELL D'OMPLIMENT:
Relació entre l'altura de l'aigua i el diàmetre interior de la canonada

PERÍODE DE TORNADA O FREQÜÈNCIA DE LA PLUJA
És el nombre d'anys en què es considera se superarà una vegada com a mitjana la intensitat de pluja màxima adoptada

RADI HIDRÀULIC O PROFUNDITAT HIDRÀULICA
És la relació entre la superfície transversal del flux i el perímetre mullat de la superfície de la canonada. Per a canonades de secció circular i amb flux a secció plena o a meitat de la secció, la profunditat hidràulica mitjana és igual a una cambra del diàmetre de la
conducció.

XARXA D'EVACUACIÓ:
Conjunt de conduccions, accessoris i unions utilitzats per recollir i evacuar les aigües residuals i pluvials d'un edifici

XARXA GENERAL DE SANEJAMENT:
Conjunt de conduccions, accessoris i unions utilitzats per recollir i evacuar les aigües residuals i pluvials dels edificis

REFLUX:
Flux de les aigües contra direcció a la prevista per a la seva evacuació.

SALT HIDRÀULIC:
Diferència entre el règim de velocitat en la canalització vertical i la canalització horitzontal, que comporta un considerable increment de la profunditat d'ompliment en la segona. Depèn de la velocitat d'entrada de l'aigua en el col·lector horitzontal, del pendent del mateix, del seu diàmetre, del cabal existent i de la rugositat del material.

SIFONAMENT:
Fenomen d'expulsió de l'aigua fora del segell hidràulic per efecte de les variacions de pressió en els sistemes d'evacuació i ventilació.

SISTEMA DE DEPURACIÓ:
Instal·lació destinada a la realització d'un tractament de les aigües residuals previ al seu abocament.

SISTEMA DE DESGUÀS:
És el format pels equips i components que recullen les aigües a evacuar i les condueixen a l'exterior dels edificis.

SISTEMA D'ELEVACIÓ I BOMBAMENT:
Conjunt de dispositius per a la recollida i elevació automàtica de les aigües procedents d'una xarxa d'evacuació o de part de la mateixa, fins a la cota corresponent de sortida al clavegueram.

CANONADA DE VENTILACIÓ:
Canonada destinada a limitar les fluctuacions de pressió a l'interior del sistema de canonades de descàrrega.anada al clavegueram.

UNITAT DE DESGUÀS:
És un cabal que correspon a 0,47 dm3/s i representa el pes que un aparell sanitari té en l'avaluació dels diàmetres d'una xarxa d'evacuació.

VÀLVULA DE RETENCIÓ o ANTIRETORN:
Dispositiu que permet el pas del fluid en un sol sentit, impedint les tornades no desitjades.

VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Vàlvula que permet l'entrada d'aire en el sistema però no la seva sortida, a fi de limitar les fluctuacions de pressió dins del sistema de desguàs.

Normes de referència:

UNE EN 295-1:1999 “Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament. Part 1: Requisits”.
UNE EN 295-2:2000 “Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament. Part 2: Control de qualitat i mostreig”.
UNE EN 295-4/AC:1998 "Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament. Part 4: Requisits per a accessoris especials, adaptadors i accessoris compatibles”.
UNE EN 295-5/AI:1999 “Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament. Part 4: Requisits per a canonades de gres perforades i els seus accessoris”.
UNE EN 295-6:1996 “Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament. Part 4: Requisits per a pous de registre de gres”.
UNE EN 295-7:1996 “Canonades de gres, accessoris i juntes per a sanejament. Part 4: Requisits per a canonades de gres i juntes para clava”.
UNE EN 545:2002 “Tubs, ràcords i accessoris de fosa dúctil i les seves unions per a canalitzacions d'aigua. Requisits i mètodes d'assaig”.
UNE EN 598:1996 “Tubs, accessoris i peces especials de fosa dúctil i les seves unions per al sanejament. Prescripcions i mètodes d'assaig”.
UNE-EN 607:1996 “Canalons suspesos i els seus accessoris de PVC. Definicions, exigències i mètodes d'assaig”.
UNE EN 612/AC:1996 “Canalons de ràfec i baixants d'aigües pluvials de xapa metàl·lica. Definicions, classificació i especificacions”.
UNE EN 877:2000 “Tubs i accessoris de fosa, les seves unions i peces especials destinats a l'evacuació d'aigües dels edificis. Requisits, mètodes d'assaig i assegurament de la qualitat”.
UNE EN 1 053:1996 “Sistemes de canalització en materials plàstics. Sistemes de canalitzacions termoplàstics per a aplicacions sense pressió. Mètode d'assaig d'estanqueïtat a l'aigua”.
UNE EN 1 054:1996 “Sistemes de canalització en materials plàstics. Sistemes de canalitzacions termoplàstics per a l'evacuació d'aigües residuals. Mètode d'assaig d'estanqueïtat a l'aire de les unions”.
UNE EN 1 092-1:2002 “*Bridas i les seves unions. Brides circulars per a canonades, aixeteria, accessoris i peces especials, designació *PN. Part 1: *Bridas d'acer”.
UNE EN 1 092-2:1998 “Brides i les seves unions. *Brides circulars per a canonades, aixeteria, accessoris i peces especials, designació *PN. Part 2: Brides de fosa”.
UNE EN 1 115-1:1998 “Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics, per a evacuació i sanejament amb pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) basats en resines de polièster insaturat (*UP). Part 1: Generalitats”.
UNE EN 1 115-3:1997 “Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics, per a evacuació i sanejament amb pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) basats en resines de polièster insaturat (*UP). Part 3: Accessoris”.
UNE EN 1 293:2000 “Requisits generals per als components utilitzats en canonades d'evacuació, embornals i clavegueram presuritzades pneumàticament”.
UNE EN 1 295-1:1998 “Càlcul de la resistència mecànica de canonades enterrades sota diferents condicions de càrrega. Part 1: Requisits generals”.
UNE EN 1 329-1:1999 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuaci d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. Poli (clorur de vinil) no plastificat (*PVC-O). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”.
UNE ENV 1 329-2:2002 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. *Poli (clorur de vinil) no plastificat (*PVC-C). Part 2: Guia per a l'avaluació de la conformitat”.
UNE EN 1 401-1:1998 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Poli (clorur de vinil) no plastificat (*PVC-O). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”.
UNE ENV 1 401-2:2001 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Poli (clorur de vinil) no plastificat (*PVC-O). Part 2: Guia per a l'avaluació de la conformitat
UNE ENV 1 401-3:2002 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. *Poli (clorur de vinil) no plastificat (*PVC-O). part 3: pràctica recomanada per a la instal·lació”.
UN EN 1 451-1:1999 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. Polipropilè (PP). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”.
UNE ENV 1 451-2:2002 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. Polipropilè (PP). Part 2: Guia per a l'avaluació de la conformitat”.
UNE EN 1 453-1:2000 “Sistemes de canalització en materials plàstics amb tubs de paret estructurada per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. Poli (clorur de vinil) no plastificat (*PVC-O). Part 1: Especificacions per als tubs i el sistema”.
UNE ENV 1 453-2:2001 “Sistemes de canalització en materials plàstics amb tubs de paret estructurada per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. *Poli (clorur de vinil) no plastificat (*PVC-O). Part 2: Guia per a l'avaluació de la conformitat”.
UNE EN 1455-1:2000 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a l'evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. *Acrilonitrilo-*butadieno-*estireno (ABS). Parteix 1: Especificacions per a
tubs, accessoris i el sistema”.
UNE ENV 1 455-2:2002 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a l'evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. *Acrilonitrilo-*butadieno-*estireno (ABS). Part 2: Guia per a l'avaluació de la conformitat”.
UNE EN 1 456-1:2002 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat o aeri amb pressió. *Poli (clorur de vinil) no plastificat (*PVC-O). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”.
UNE ENV 1 519-1:2000 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. Polietilè (PE). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”.
UNE ENV 1 519-2:2002 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. Polietilè (PE). Part 2: Guia per a l'avaluació de la conformitat”.
UNE EN 1 565-1:1999 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. Barreges de copolímers de *estireno (SAN + *PVC). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”.
UNE ENV 1 565-2:2002 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. Barreges de copolímers de *estireno (SAN + *PVC). Parteix 2: Guia per a l'avaluació
de la conformitat”.
UNE EN 1 566-1:1999 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. *Poli (clorur de vinil) clorat (*PVC-C). Parteix 1: Especificacions per atubs, accessoris i el sistema”.
UNE ENV 1 566-2:2002 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a evacuació d'aigües residuals (baixa i alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. *Poli (clorur de vinil) clorat (*PVC-C). Part 2: Guia per a l'avaluació de la conformitat”.
UNE EN 1636-3:1998 “Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics, per a evacuació i sanejament sense pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre (*PRFV) basats en resines de polièster insaturat (*UP). Part 3: Accessoris”.
UNE EN 1 636-5:1998 “Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics, per a evacuació i sanejament sense pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre (PRFV) basats en resines de polièster insaturat (*UP). Part 5: Aptitud de les juntes per a la seva utilització”.
UNE EN 1 636-6:1998 “Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics, per a evacuació i sanejament sense pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre (*PRFV) basats en resines de polièster insaturat (*UP). Part 6: Pràctiques d'instal·lació”.
UNE EN 1 852-1:1998 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP). Part 1: Especificacions per a tubs, accessoris i el sistema”.
UNE ENV 1 852-2:2001 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a sanejament enterrat sense pressió. Polipropilè (PP). Part 2: Guia per a l'avaluació de la conformitat”.
UNE EN 12 095:1997 “Sistemes de canalització en materials plàstics. Abraçadores per a sistemes d'evacuació d'aigües pluvials. Mètode d'assaig de resistència de l'abraçadora”.
UNE ENV 13 801:2002 “Sistemes de canalització en materials plàstics per a l'evacuació d'aigües residuals (a baixa i a alta temperatura) a l'interior de l'estructura dels edificis. Termoplàstics. Pràctica recomanada per a la instal·lació.”
UNE 37 206:1978 “Manguetones de plom”.
UNE 53 323:2001 EX “Sistemes de canalització enterrats de materials plàstics per a aplicacions amb i sense pressió. Plàstics termostables reforçats amb fibra de vidre (*PRFV) basats en resines de polièster insaturat (*UP)”.
UNE 53 365:1990 “Plàstics. Tubs de PE d'alta densitat per a unions soldades, usats per a canalitzacions subterrànies, enterrades o no, empleades per a l'evacuació i desguassos. Característiques i mètodes d'assaig”.
UNE  127 010:1995 EX “Tubs prefabricats de formigó en massa, formigó armat i formigó amb fibra d'acer, per a conduccions sense pressió”.

Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es