PROJECTES D'AIGUA SANITARIA

Un projecte de conducció i distribució d'aigua sanitària, no només contempla els elements constructius necessaris per a la conducció del fluid. En el cas d'aigua sanitària calenta, per exemple, un estudi de l'optimització d'aquestes conduccions és necessària.

Els coneixements de ARTDESING permeten projectar aquesta instal·lació de forma eficient i adaptada a les normatives vigents, entre les mes comunes:

Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques
als edificis (RITE) del Codi Tècnic de l'Edificació
(CTE) en els seus documents bàsics HE4 (Energia
solar tèrmica para ACS) i HS4 (Subministrament d'aigua) para
el que s'empren les sigles HE4 i HS4

Normativa:

Posibles conceptes del projecte:

Formes de producció:
- Producció instantània .
- Producció amb acumulació .
Prevenció de la legionelosis
Components de les instal·lacions d'ACS
- Bescanviadors
- Dipòsits .
- Vàlvules de regulació
- Bombes de circulació
- Comptadors
- Canonades
- Aïllament tèrmic .
Esquemes
- Producció instantània
- Producció amb acumulació
- Connexió dels acumuladors
- Esquemes especials per a prevenció de la legionelosis
- Integració de l'energia solar tèrmica
- Altres sistemes de recuperació de calor
- Distribucions generals
Dimensionament de les instal·lacions
- Cabals
- Consums
- Producció instantània
- Sistemes amb acumulació
- Recomanacions per a la selecció de potències
- Distribució
- Recirculació 

Taules de valors per la concepció de projectes: exemples orientatius.

Cabals instàntanis en aparells i seccions mínimes de canonades per a la connexió dels mateixos (HS4)

Coeficients per al càlcul dels cabals simultanis (UNE 149.201/07)

Consums diaris d'ACS a 60 °C (HE4)

Estimació del nombre de persones en funció del nombre de dormitoris (HE4)

Condicions de subministrament

Velocitats per al dimensionament de les canonades

Temperatures de l'aigua de la xarxa

Cabal màxim per a canonades de recirculació

Materials de les canonades compatibles amb l'aigua per a consum humà

Classes de canonades termoplàstiques segons temperatures de treball

Sèries màximes de canonades termoplàstiques, segons classe i pressió de treball (Normes UNE-EN ISO)

Sèries comercials de canonades termoplàstiques, segons classe i pressió de treball (Normes UNE-EN ISO)

Sèries de canonades termoplàstiques

Altres elements relacionats:

Dimensions canonades d'acer galvanitzat
Dimensions canonades d'acer inoxidable
Dimensions canonades de coure estirat sense soldadura
Seccions mínimes de canonades d'alimentació a locals
Pèrdues de calor en canonades
Espessor mínim de l'aïllament tèrmic per a canonades d'ACS (RITE 07)
Pressió de subministrament d'aigua en planta baixa per assegurar una pressió mínima d'1 bar i una màxima de 5 bar en plantes

Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es