PROJECTES D'ENERGIES RENOVABLES

L'auge de les fonts d'energia renovable, ve aparellada a tot un seguit de reglamentacions i condicions tècniques d'obligat compliment.

El projecte i homologació d'aquesta activitat requereix sense gènere de dubtes la col·laboració d'una enginyeria industrial com ARTDESING.

A tenir present, entre unes altres:

Reial decret 1663/2000 sobre connexió d'instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió, fa un pas més en simplificar les condicions de connexió d'aquestes instal·lacions de fins a 100 kVA.

En aquesta línia, el Reial decret 314/2006 pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació, estableix l'obligatorietat d'incorporar instal·lacions solars tèrmiques i panells fotovoltaics en certes edificacions. 

El Reial decret 1578/2008 de retribució de l'activitat de producció d'energia elèctrica mitjançant tecnologia solar fotovoltaica per a les instal·lacions posteriors a la data límit de manteniment de la retribució del RD 661/2007 per a aquesta tecnologia, classifica les noves instal·lacions en dues tipologies segons estiguin situades en cobertes (tipus I) o en el sòl (tipus II). 

Reial decret 661/2007, que va substituir al Reial decret 436/2004. D'aquesta forma, les energies renovables es regulen dins d'aquest Règim Especial, juntament amb la cogeneració i el tractament de residus.

Codi tècnic de l'edificació, Exigència bàsica HE4: Contribució solar mínima d'Aigua Calenta Sanitària (A.C.S.)
Aquesta secció obliga al fet que als edificis nous o els que es rehabilitin, quan existeixi una demanda d'aigua calenta sanitària, una part d'aquestes necessitats energètiques tèrmiques derivades d'aquesta demanda es cobreixi mitjançant la incorporació en els mateixos de sistemes de captació, emmagatzematge i utilització d'energia solar de baixa temperatura. Així mateix l'obligació s'estén a la climatització de piscines.
El percentatge d'aportació amb energia solar es calcula a través d'una taula de dues entrades amb les següents variables:
1. Demanda energètica de l'edifici, el càlcul del qual es realitza amb una taula de consums unitaris, repartits per usos i a 60 ºC, existint la possibilitat de reduir aquesta temperatura a l'hora de dissenyar la instal·lació en funció de la legislació vigent en matèria sanitària.
2. Zona climàtica en la qual es trobi l'edifici objecto de la instal·lació. S'acompanya un mapa amb les cinc zones en les quals s'ha dividit Espanya, a més d'una taula amb els principals municipis de cada província amb la zona climàtica a la qual pertanyen. 

Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es