PROJECTES DE CONSTRUCCIO DE NAUS

ARTDESING pot fer-se carrec del total del projecte d'una construcció. Mes enllà de dels planols acordats amb client, cal tenir molt presents aspectes constructius relacionats amb les normes i reglamentacions:

NORMES UNE:
-DB-SI: Seguretat en cas d'incendi
-DB-SU: Seguretat d'utilització
-DB-HS: Salubritat
-DB-HE: Estalvi d'energía

CTE - RD314/2006: codi tècnic de l'edificació

LOE - Llei 38/199: Ordenació de l'edificació

Distribució de responsabilitats i tasques: CONDICIONS FACULTATIVES

Correspon al Tècnic Director:

 • Comprovar que les característiques de l'obra existent s'ajusta a les previsions fetes al projecte.
 • Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.
 • Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les instruccions complementàries que calguin per aconseguir la solució correcta.
 • Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat.
 • Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de la recepció.
 • Preparar la documentació final de l'obra i expedir i els certificats que calguin.
 • Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb les regles de bona construcció.
 • Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra, així com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes. 

Correspon al Constructor:

 • Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.
 • Adoptar en tot cas totes les mesures i mitjans de seguretat que calguin per tal d'evitar accidents als obrers o danys a tercers. Es compliran totes les disposicions vigents en matèria de seguretat i higiene en el treball. Dels accidents i perjudicis de tot gènere per incompliment del legislat sobre la matèria el Contractista en serà l'únic responsable, ja que es considera que els preus contractats tenen incloses totes les despeses per a complimentar les referides disposicions legals.
 • Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels subcontractistes.
 • Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa pròpia o per prescripció de la Direcció Facultativa, els subministraments o prefabricats que no comptin amb lesEnginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es