PROJECTES ELECTRICS

La gran majoria d'instal·lacions de l'ectricitat s'haurá de tramitar un projecte elèctric contractat per una empresa tipus enginyeria.

ARTDESING ofereix el seus serveis a empreses muntadores d'instal·lacions en general o elèctriques, empreses industrials, de nova creació o existents i autónoms o pàrticulars.

Aplicació de normativa RTB 2002

 Per regla general, les instal.lacions elèctriques o de llum que necessiten projecte, segons normativa RTB 2002 són les següents:

  - Les corresponents a indústries, en general, i una potència > 20kW
  - Les corresponents a: locals humits, amb pols o amb risc de corrosió; bombes d'extracció o elevació g'aigüa , siguin industrials o no, i una P>10kW
  - Les corresponents a: locals mullats, generadors i convertidors, conductors aïllats per a caldejament, amb exclusió dels habitatges, i una P>10kW
  - Les de caràcter temporal per alimentació de maquinaria d'obres de construcció o les de caràcter temporal en locals o emplaçaments oberts, i una P>50kW
  - Les d'edificis destinats principalment a habitatges, locals comercials i oficines, que no tinguin la consideració  de locals de pública concurrència, en edificació vertical u horitzontal, i una P>100kW per caixa general de protecció.
  - Les corresponents a habitatges unifamiliars , i una P>50kW
  - Les de garatges que requereixin ventilació forçada; qualsevol que sigui la seva ocupació.
  - Les de garatges amb ventilació natural, amb més de 5 places d'estacionament.
  - Les corresponents a locals de pública concurrència; sense limit de potència.
  - Les corresponents a: Línies de baixa tensió amb suports comuns amb les d'alta tensió, màquines d'elevació i transport, les que utilitzin tensions especials, les destinades a rètols lluminosos salvat que es considerin instal.lacions de baiza tensió, segons el que estableix la ITC-BT 44, tanques elèctriques i xarxes aèries o subterrànies de distribució; sense limit de potència.
  - Les instal.lacions d'enllumenat exterior i una P>5kW
  - Les corresponents a locals amb risc d'incendi o explosió, exceptuant els garatges; sense límit de potència.
  - Les de quiròfans i sales d'intervenció, sense límit de potència.
  - Les corresponents a piscines i fonts, i una P>5kW
  - Totes aquelles que, encara que no constin en cap dels grups anteriors, determini el Departament de Treball i Industria, segons correspongui.

 

Enginyeria artdesing

 

Podeu contactar amb nosaltres a través dels següents mitjans. Estudiarem la consulta i et respondrem tan aviat com sigui possible.Telèfon:  +34 93 890 32 36

Fax:  +34 93 817 52 58

E-mail:  info@artdesing.es